திருப்பாவை

Thiruppavai 25

oruththi magana:y pirandu o:riravil
  oruththi magana:y voliththu valara
  tharikkila:na:giththa:n thi:ngu ninainda
  karuththaippizhai ppiththukkanjan vayiththil
  neruppenna nenra neduma:le: unnai
  aruththiththu vando:m parai tharudiya:gil
  thiruththakka selvamum se:vagamum ya:mpa:di
  varuththamum thi:randu magizhinde:lo:remba:va:i

More திருப்பாவை

 
More திருப்பாவை
 
 
 
Photo Gallery
 
Videos